Szczepienia na COVID-19 są eksperymentem medycznym!

Potwierdza to opinia prawna sporządzona dla rządu, której wnioski końcowe są podane poniżej.

1. Szczepienia przeciw COVID-19, w ramach tzw. Narodowego Programu Szczepień, w świetle obowiązującego prawa, są eksperymentem medycznym na ludziach.

2. Do szczepień przeciw COVID-19, w ramach tzw. Narodowego Programu Szczepień, wykorzystywane są wyłącznie szczepionki, które zostały jedynie warunkowo i tymczasowo (na 1 rok) dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską. Szczepionki te w dalszym ciągu pozostają w fazie badań klinicznych w celu ustalenia ich skuteczności i bezpieczeństwa (także w zakresie poważnych skutków ubocznych mogących wystąpić w przyszłości – np. za kilka lat lub w następnych pokoleniach). Na chwilę obecną nie jest znana pełna charakterystyka substancji czynnej i produktu końcowego (szczepionki) oraz do chwili obecnej nie zbadano jaki wpływ na zdrowie człowieka, w tym przyszłych pokoleń, będą miały organizmy genetycznie zmodyfikowanych GMO zawarte w szczepionkach przeciw COVID-19.

3. Na czas opracowania szczepionek przeciw COVID-19 oraz na czas szczepienia Parlament Europejski i Rada (UE) zawiesiły szereg przepisów regulujących badanie, stosowanie i wprowadzanie do organizmu ludzkiego organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO. W związku z tym możliwe stało się wprowadzenie do obrotu i zastosowanie na masową skalę u ludzi szczepionek zawierających organizmy zmodyfikowane genetycznie GMO, bez konieczności stosowania się do licznych ograniczeń wcześniej istniejących, a zwieszonych na czas epidemii.

W tym celu, zgodnie z prawem zmienionym w lipcu 2020 roku:

 • …zrezygnowano z monitorowania wpływu organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO, zawartych w szczepionkach przeciw COVID-19, na organizm człowieka,
 • zrezygnowano z oceny ryzyka GMO, zawartych w szczepionkach przeciw COVID-19, dla zdrowia ludzkiego,
 • zrezygnowano z konieczność zgłoszenia przez firmy farmaceutyczne odpowiedniemu organowi Państwa Członkowskiego UE – w tym właściwemu organowi w Polsce – zamiaru wprowadzenia do obrotu szczepionek zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane GMO,
 • zrezygnowano z konieczności przedstawiania przez firmy farmaceutyczne informacji dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie GMO zawartych w szczepionkach przeciw COVID-19,
 • zrezygnowano z procedur które nakazywały właściwemu organowi, poddanie ocenie i podanie do publicznej wiadomości informacji mogących mieć znaczące (w tym negatywne) konsekwencje dla zdrowia ludzkiego w zakresie zastosowanych w szczepionkach organizmów zmodyfikowanych genetycznie GMO,
 • zrezygnowano z wielu obowiązków informacyjnych w stosunku do opinii publicznej w zakresie zamierzonego stosowania GMO w szczepionkach przeciw COVID-19,
 • zawieszono przepisy, które zobowiązywałyby producentów szczepionek do podjęcia działań koniecznych do ochrony zdrowia ludzkiego, w razie stwierdzenia jakiejkolwiek modyfikacji lub niezamierzonej zmiany dotyczącej zamierzonego uwolnienia jednego lub wielu GMO, a która mogłaby mieć konsekwencje (także negatywne) dla zdrowia ludzkiego.

4. Masowe szczepienia przeciw COVID-19, z założenia na całym dorosłym społeczeństwie, z wykorzystaniem szczepionek warunkowo i tymczasowo (na 1 rok) dopuszczonych do obrotu, pozostających w fazie badań klinicznych, do tego bez stosownej i wyraźnej informacji o tym fakcie, będą działaniami bezprawnymi.

5. Obowiązujące prawo zezwala na udział w eksperymencie medycznym jedynie ściśle określonej grupie osób, i tylko w określonych sytuacjach, za ich uprzednią zgodą. W związku z tym brak podstaw prawnych do przeprowadzenia masowych szczepień dorosłej części społeczeństwa, w ramach tzw. Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, z wykorzystaniem szczepionek warunkowo i tymczasowo dopuszczonych do obrotu, pozostających w fazie badań klinicznych.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem przed przystąpieniem do szczepienia, każda z osób powinna mieć pełną informację na temat statusu szczepionek przeciw COVID-19. W szczególności każdy powinien zostać poinformowany, że szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień, w świetle prawa, kwalifikowane są jako udział w eksperymencie medycznym.

7. Nikt nie może być poddany eksperymentom medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

8. Udział w eksperymencie medycznym (szczepienie przeciw COVID-19, w ramach Narodowego Programu Szczepień) wymaga od uczestnika świadomej, swobodnej i dobrowolnej zgody (raz jeszcze należy zaznaczyć, że tylko ściśle określona grupa osób może zgodnie z prawem uczestniczyć w eksperymencie medycznym). Oznacza to, iż uczestnik musi mieć zapewniony komfort psychiczny i fizyczny w podjęciu samodzielnej decyzji o szczepieniu, a ponadto musi zostać odpowiednio wcześniej poinformowany o wszystkich ryzykach związanych ze szczepieniem, w tym o fakcie, że szczepionka która zostanie podana pozostaje w fazie badań klinicznych, nie jest znana pełna charakterystyka substancji czynnej i produktu końcowego (szczepionki), że zawiera organizmy genetycznie zmodyfikowane GMO itp. Zgoda na szczepienie może zostać w każdym czasie cofnięta, także po przyjęciu pierwszej dawki, a przed podaniem drugiej. Wycofanie zgody nie może wywołać żadnej negatywnej konsekwencji dla tej osoby.

9. Prawo do dobrowolnie wyrażonej zgody na udział w eksperymencie medycznym (wyrażone w art. 39 Konstytucji RP) nie może podlegać żadnym ograniczeniom, także w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. W żadnym przypadku nie można więc wprowadzić obowiązku czy też przymusu szczepień przeciw COVID-19, w sytuacji gdy szczepienia te są kwalifikowane jako eksperyment medyczny.

10. Bezprawnym działaniem będzie stosowania jakiejkolwiek formy przymusu (bezpośredniego czy też pośredniego), zmierzającego do poddania osoby lub grupy osób zabiegowi szczepienia przeciw COVID-19, szczepionką warunkowo i tymczasowo dopuszczoną do obrotu, pozostającą w fazie badań klinicznych.

Stosowanie jakiejkolwiek formy przymusu (przez pracodawcę, przełożonego, funkcjonariusza publicznego, członka personelu medycznego i inne osoby) skutkować może w stosunku do tych osób odpowiedzialnością karną i cywilną, w tym odszkodowawczą.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można dopuścić kobiety ciężarnej do zabiegu szczepienia przeciw COVID-19 (nawet za jej zgodą), gdyż wymagałoby to szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego, a to z kolei nie jest możliwe do przeprowadzenia z uwagi na braki informacyjne w zakresie oddziaływania warunkowo i tymczasowo dopuszczonej do obrotu szczepionki na matkę i dziecko poczęte (chociażby brak informacji o pełnej charakterystyce substancji czynnej i produktu końcowego, brak odpowiednich i pełnych badań, brak wiedzy producenta czy substancje przenikają przez łożysko i do mleka matki itp.). Podanie takiej szczepionki kobiecie ciężarnej, w zaistniałych okolicznościach, jest niedozwolone i nie można tego zrobić nawet na wyraźną prośbę kobiety ciężarnej kierowaną do personelu medycznego.

12. Podanie kobiecie ciężarnej warunkowo i tymczasowo dopuszczonej szczepionki przeciw COVID-19, w sytuacji gdy następnie dojdzie do uszkodzenia płodu dziecka poczętego, skutkować będzie w stosunku do osób odpowiedzialnych odpowiedzialnością karną i cywilną, w tym odszkodowawczą.

13. Klauzula dobrego samarytanina nie ma zastosowania do zabiegu szczepienia przeciw COVID-19. Personel medyczny ponosi odpowiedzialność karną oraz cywilną, w tym odszkodowawczą, w pełnym zakresie – zakres tej odpowiedzialności nie zostaje ograniczony klauzulą dobrego samarytanina.

14. Z oficjalnych oświadczeń Komisji Europejskiej (która zatwierdza szczepionki przeciw COVID-19), wynika, iż wszystkie inne szczepionki przeciw COVID-19, które w najbliższym czasie dopuszczone zostaną do obrotu, zostaną dopuszczone jedynie warunkowo i tymczasowo (w oparciu o specjalną procedurę), a więc przed zakończeniem badań klinicznych, na podstawie niepełnych danych, podobnie jak miało to miejsce z pierwszą dopuszczoną szczepionką firm BioNTech i Pfizer. Oznacza to, iż wnioski wynikające z niniejszej opinii prawnej, będą aktualna także w stosunku do pozostałych warunkowo dopuszczonych szczepionek przeciw COVID-19. 15. Z dokonanej analizy stanu faktycznego i prawnego wynika, iż przystąpienie do realizacji masowych szczepień dorosłej części społeczeństwa, w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, będzie eksperymentem medycznym na ludziach na niespotykaną do tej pory skalę.

Za: https://odkrywamyzdrowie.pl/post/opinia-prawna-szczepienia-przeciw-covid-19-sa-eksperymentem-medycznym-na-ludziach

źródło: https://gadowskiwitold.pl/wp-content/uploads/2021/01/Zaacznik-nr-1-do-opinii-prawnej-doty-czacej-szczepien-przeciw-COVID-19.pdf 

Pełna opinia prawna: https://gadowskiwitold.pl/wp-content/uploads/2021/01/OPINIA-PRAWNA-dotyczaca-szc-zepien-przeciw-COVID-19.pdf 

Film: Rząd wprowadził Rozporządzenie o Eksperymencie Medycznym

11 myśli na temat “Szczepienia na COVID-19 są eksperymentem medycznym!”

 1. Witam! Przeczytałem te opinię i chcę dodać, autor nie wydał tej opinii dla Rządu. Jak sam opisuje opinia ma na celu : „…wyłącznie zaprezentowanie rzetelnej, profesjonalnej i całkowicie niezależnej opinii prawnej dla obywateli RP…”.
  Dodatkowo autor opinii podanej w źródle nie jest prawnikiem, tylko dziennikarzem, publicystą. Nie mam zamiaru godzić w osobę Pana Witolda Gadowskiego, ponieważ stoi za nim ogrom wiedzy i duża inteligencja. Ale jednocześnie jego publikacja niesie raczej formę felietonu aniżeli opracowania prawnego.
  Pozdrawiam

  Polubienie

  1. Witold Gadowski nie jest autorem tej opinii tylko do niej dotarł i ją rozpowszechnił. Opinię sporządził na pewno prawnik lub prawnicy. Dziennikarz nie mógł takiego czegoś napisać. Jest tam wiele wywodów prawniczych gdzie jest dowodzone np, że klauzula dobrego Samarytanina nie ma zastosowania przy szczepieniach na COVID. Dziennikarze nie mają takiej wiedzy prawnej. Mogę się jedynie zgodzić, że być może nie jest to opinia dla rządu, bo w treści nie znalazłem takiej informacji, a wcześniej byłem przekonany że tak jest.

   Polubienie

   1. Faktycznie. Pan Witold Gadowski nie jest autorem tej opinii. Źle zrozumiałem tę publikacje na jego stronie. Obejrzałem jego film na YouTube i jak sam przyznaje opinię tę stworzył: „…bardzo poważny zespół prawników, którzy analizowali Prawo Europejskie, Polską Konstytucje i Prawodawstwo i doszli do kilku szokujących wniosków prawnych.”. Przypadkiem treść tej opinii pokrywa się przekonaniami, ludzi o dość charakterystycznych przekonaniach.
    W mojej ocenie nie powinno się publikować ani rozpowszechniać czyjejś pracy bez podania autorów. A to dlatego, żeby ludzie bardziej dociekliwi mogli sprawdzić pochodzenie i wiarygodność tekstu. Ponieważ samo to, że coś wygląda i brzmi mądrze nie oznacza, że takie właśnie jest.
    Na koniec dodam tylko że przeszukałem internet w poszukiwaniu źródła tej opinii i niestety nic nie znalazłem. Pierwszego upublicznienia plików dokonał wspomniany wcześniej Pan Witold Gadowski (13.01.2021). Z właściwości samego oryginalnego pliku możemy się dowiedzieć jedynie, że plik całej opinii został utworzony zaraz po tym jak został utworzony plik zawierający wnioski końcowe, które zawarte były w samej opinii. Obydwa pliki zostały utworzone na tydzień przed publikacją, tj. 08.01.2021. Na podstawowe pytanie o źródło mógłby odpowiedzieć nam jedynie Pan Witold Gadowski.
    Pozdrawiam
    Dawid T.

    Polubienie

 2. Oświadczenie Lekarza

  Ja, niżej podpisany oświadczam że,
  szczepionka (tutaj nazwa szczepionki) ______________________________

  Wyprodukowana przez: __________________________________________

  Seria i numer: _________________________________________________

  Zawierająca następujące składniki: _________________________________

  ______________________________________________________________

  Zastosowana jest, celem zapobiegnięcia: (nazwa choroby)

  ______________________________________________________________

  Ta szczepionka wolna jest od wszelkich zanieczyszczeń i aplikuje ją dzisiaj
  Pani / Panu / Dziecku (imię nazwisko, data urodzenia)

  ______________________________________________________________

  Zapewniam, ze zastosowana szczepionka jest absolutnie bezpieczna i nie zagraża życiu ani zdrowiu. Nie powoduje żadnych bezpośrednich szkód ani też późniejszych komplikacji zdrowotnych takich jak paraliżu, uszkodzenie mózgu, ślepoty, gruźlicy, rakowym owrzodzeniem w miejscu zaszczepienia lub gdzie indziej, uszkodzenia nerek, zapalenia wątroby prowadzących do śmierci lub tez nie.
  Zapewniam, że zaaplikowana szczepionka przez _____ lat zabezpiecza przed tą wyżej wymienioną chorobą.
  W przypadku wystąpienia w/w choroby przed tym okresem, zobowiązuję się do dobrowolnej wypłaty (bez procesu sadowego) odszkodowania w wysokości 40 tys. złotych.
  W przypadku wystąpienia psychicznych lub fizycznych powikłań w związku z dzisiejszym zaszczepieniem, zobowiązuje się, poszkodowanemu / ej lub rodzinie wypłacić odszkodowanie w wysokości:

  ___________________ złotych

  słownie złotych: ______________________________________________________________

  bez odwlekania i wzywania do sądów

  ________________________________________
  (miejscowość i data)

  .
  .

  _______________________
  (pieczęć i podpis lekarza)

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Tak jest. Patrz art. 4 konstytucji z 1997 r., która rzekomo jest najwyższym aktem prawnym III RP. Zgodnie z nim to NARÓD JEST SUWERENEM, a nie jacyś politykierzy i szantażyści. Pora aby naród to zrozumiał i zaczął egzekwować.

   Polubienie

 3. Zabawne, jak łatwo manipulować ludźmi.Nic nie zmieniło się od średniowiecza.No…może tylko…socjotechniki są coraz bardziej wyrafinowane. Ale…wystarczy przedstawić coś jako …rzekomą skrywaną tajemnicę, do której ktoś dotarł i stworzyć wrażenie u czytającego że zostaj on właśnie wtajemniczony, dopuszczony do sekretu i…No właśnie.Połechtać ego, dowartościować intelektualnie…wyróżnić czytającego jako jednego z wąskiej grupy wtajemniczonych .Zwyczajna manipulacja.Można jeszcze nutkę strachu dołożyć, takiego…odwleczonego w czasie, jak…wizja końca świata za 5-10lat(w które tak wielu przez wieki wierzyło i wierzy) Ttlko że…5 lat minie szybko i wtedy zasłona spadnie…król jest nagi.Ale wtedy wielu wyprze się że wierzyło współczesnym szarlatanom umysłów.

  Polubienie

 4. Dzien dobry!Ja nic merytorycznego nie wniose,chce tylko podziekowac za Twoja bardzo fachowa i merytoryczna prace.Wolny Slowianinie Twoje artykuly to sedno i skondensowana tresc bardzo waznych a rozwleczonych po internecie informacji.Wszystko rzetelne,poparte zrodlem.Ja tez kilku osobom polecilam Twojego bloga.Ludzie sie budza dzieki Tobie tez.Dziekuje.

  Polubienie

  1. Dziękuję Babciu Marysiu. Zawsze staram się umieszczać źródło. Jako ktoś kto trochę miał do czynienia z nauką (obroniłem doktorat z oczyszczania ścieków) wiem, że jak się podaje jakąś nową, a istotną, nieznaną dotąd powszechnie informację to trzeba podać źródło, żeby to było wiarygodne. Cieszę się, że dzięki mnie niektórzy ludzie się budzą. Pozdrawiam Ciebie i Twoją córkę.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s